Sdružení obcí v okolí Vírské přehrady se sídlem v obci Vír

Sdružení obcí v okolí Vírské přehrady (dále jen Sdružení) bylo založeno v rce 1994 z iniciativy místní organizace rybářů ve Víru,kteří pochopili,že jako zájmová skupina občanů nemohou úspěšně prosadit obnovení sportovního rybolovu na přehradní nádrži Vír I. l9.května 1994 se na ustavujícím zasedání sešli zástupci 14 obcí; aby konstatovali,že ochranná opatření kolem vodárenské nádrže Vír výrazně ovlivnila život a další rozvoj obcí.Nejen zákaz rybolovu a rekreace, ale zejména stavební uzávěry,omezení zemědělské výroby,rušení výrobních firem, atd. byly citelné zásahy do života tohoto regionu. Z ustavujíciho jednání vyplynulo,že je nutno dosáhnout přehodnocení Rozhodnutí o revizi PHO VN Vír z roku 1986 (dále jen Rozhodnuty,jehož koncepce je pro obce dále nepřijatelná.

Sdružení si stanovilo pro svoji činnost tyto cíle :
- sledovat a podílet se na přípravě a tvorbě právních předpisů zabývajících se problematikou ochrany vod,zejména vodárenských nádrží
- usilovat o zachování obecných životriích podmínek v obcích v okolí nádrže Vír
- usilovat o zachování a využívání stávajících rekreačních zařízení za stanovených podmínek
- dbát o další rozvoj regionu,zejména v oblasti drobného prodnikání,ekologicky nezávaáné výroby,zemědělství a rekreační činnosti
- dbát o dostatek pracovních míst v regionu

Optimismus,se kterým začal výbor sdružení pracovat, však brzy vystřídal pocit beznaděje a bezmocnosti při jednání se státními úředníky. Ve vzácném souznění OkÚ ve Žd'áře n.S. a Povodí Moravy zamítaly návrhy Sdružení na revizi některých bodů Rozhodnutí (částečné obnovení rybolovu a rekreace,pozastavení likvidace rekreačních objektů).Jejich jediným argumentem byla probíhající novelizace "vodního" zákona,v jejímž průběhu není vhodné cokoliv měnit. A tak se v podivné logice likvidovaly rekreační objekty v Korouhvici,ale naopak se budovala nová levobřežní komunikace Vír-Hluboké, která měla být dle Rozhodnutí likvidována ! Zatímco v Korouhvici chátrá a rozpadá se kdysi výstavné rekreační zařízení,kde našli zaměstnání místní občané,v Unčíně se za státní peníze opravuje a rekonstruuje se souhlasem výše uvedených státních institucí kravín určený Rozhodnutím k likvidaci! Podivný státní úřad - podivná logika!

V při souboji s touto mašinérií plnou arogance a lží pokračovalo Sdružení ve své činnosti. Nechalo vypracovat v roce 1997 "Posouzení možnosti rekreačního využití vodárenské nádrže Vír" a "Posudek o významu a vlivu regulované rybí obsádky na řízení a kvalitu vody ve VN Vír".Oba materíály zpracoval RNDr.Jan Himmel z Ustavu vodohospodářského výzkumu VUT v Brně a je z nich zřejmé,že z hlediska rekreace a regulovaného rybolovu nehrozí kvalitě vody v nádrži žádné nebezpečí. Shodou okolností vydal v dubnu roku 1997 OkÚ ve Žd'áře n.S. ve spolupráci s dánskou firmou CARL BRO materiál shrnující výsledky šetření dánské firmy v povodí nádrže Vír,ze kterych jasně vyplývá,že nejvíce zatěžují nádrž škodliviny(fosfor a dusík) z oblasti okresu Svitavy (katastry Polička, Pomezí,Korouhev a další).Jasný argument pro přehodnocení Rozhodnutí,ne však pro vodohospodářský orgán - referát ŽP OkÚ ve Žd'áře! Na jaře roku 2000 seznárnil OkÚ ve Žd'áře n.S. ve spolupráci s Povodím Moravy zástupce obcí a organizací v okolí nádrže Vír s připravovanou revizí PHO,byla provedena i nabídka na spolupráci v oblasti sportovního rybolovu. Sdružení reagovalo prostřednictvim MO Jimramov a předložilo OkÚ "Návrh na účelové hospodaření na vodárenské nádrži Vír I".Odpověd' : je třeba ,aby Návrh byl obsahem návrhu nových ochranných pásem nebo jejich změny. A následné šokující sdělení ing.Homoly,ved.referátu ŽP OkÚ :žádná revize se nekoná !Vše je v pořádku! Po tomto prohlášení rozhodlo Sdružení navázet kontakty s nově se rodícími krajskýrni orgány a razantněji prezentovat problémy kolem nádrže Vír v médiích,včetně otevřené kritiky práce a chování státních úředníků.


Údolní nádrž Vír - spor o vodu.

ÚN Vír byla budována v letech 1947 až 1957 a její účel byl deklarován ve výměrech bývalého Zemského národního výboru v Brně takto:
- zachytit velké vody a snížit povodně na řece Svratce pod náďrží
- nadlepšit nízké vodní oátoky v řece Svratce,umožnit zavlažování zemědělských pozemků, zejména luk - využít vodní sílu pro výrobu el.energie
- umožnit rekreaci nad i pod přehradou
- zlepšit využití voání síly u voáních děl ležících na Svratce pod přehradou - zajistit potřebnou vodu pro provoz textiln~o závodu ve Víru

Časem se však některé účely přehrady začaly měnit.Již v roce 1959 byl povolen odběr vody pro skupinový vodovod Bystřice n.P. a tím se rekreační využití realizovalo tak,že se na nádrži a v jejím okolí provozovala pouze rekreace určitého druhu a v omezeném rozsahu. Nedokončeno zůstalo přístaviště pro lodě. Od roku 1965 se odběr vody rozšířil na N.Město na Mor. a Žd'ár n.Sáz.Až do roku 1988 byla na nádrži provozována rekreace v rekreačních zařízeních Vírovka v Dalečíně,Ingstav a Zbrojovka v Korouhvici a asi v šesti soukromých nebo podnikových chatkách (Hluboké, Veselí).V omezeném rozsahu byl povolen provoz bezmotorových lodí a koupání.Nádrž byla rybářským revírem Svratka l l,hospodaření na ní prováděla místní organizace ČRS Vír.

V roce 1988 však vstoupilo v platnost Rozhodnutí JmHITV v Brně o revizi pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Vír, které mělo zajistit zlepšení kvality vody v nádrži.Do I.PHO byl zakázán přístup, zakázán rybolov a následně vyjmuta nádrž z rybářských revírů.Postupně byla likvidována rekreační zařízení (Vírovka,Ingstav atd.).Úplné likvidaci se vyhnulo pouze zařízení Zbrojovky v Korouhvici,které je však opuštěno ,rozkradeno a nadále chátrá. Přísná opatření vyplývající z Rozhodnutí vehni citelně postihují obce v nejbližším okolí nádrže, (stavební uzávěry,omezení zem.hospodaření,likvidace provozu GAMA v Dalečíně atd.).Úplné vyloučení rekreace a sportovního rybolovu znamená pro obce výrazné omezení aktivit v oblasti služeb spojené s úbytkem pracovních příležitostí.Absence hospodaření rybářského svazu se projevila nekontrolovanýrn drancováním rybí obsádky pytláky všeho druhu a jakýmkoliv způsobem,které v posledních letech poněkud utlumil až nový zákon o pytláctví.

V roce 1997 vypracovala dánská firma CARL-BRO ve spolupráci s OkÚ ve Žd'áře n.S. studii,která monitoruje povodí nádrže z hlediska zatížení znečišfujícími látkami, zejména fosforem a dusíkem.Studie ukázala,že největší zatížení pochází z oblasti nejdále od nádrže - z východních Čech (okr.Svitavy, katastry Polička, Pomezí, Korouhev atd.). Ani toto zjištění,ani studie o možnosti rekreačního využití a vlivu rybí obsádky na kvalitu vody v nádrži, vypracovaná v roce 1997 RNDr.Janem Himmelem ,nepřinesla změnu do režimu PHO nádrže. V této oblasti se zásadní změny snaží prosadit Sdružení obcí v okolí Vírské přehrady (viz Sdružení obcí).Určitým pozitivním signálem je oprava pravobřežní komunikace Vír - Dalečín, která by měla být dokončena v roce 2001 a využívána i jako cyklotrasa. Lze si jen přát,aby byla prolomena bariéra neochoty vodohospodářských orgánů realizovat změny PHO nádrže Vír a bylo přistoupeno k opravdu účinné ochraně vody tam,kde ke znečištění dochází.Je zcela nepochybné,že na nádrži Vír Ize v určitém rozsahu realizovat jak individuální rekreaci,tak sportovní rybolov,aniž by byla jakkoliv ovlivněna kvalita